Welcome to 4English

Chào bạn!

This app will help you learn English easily and effectively via news, videos and podcasts.

4English sẽ giúp bạn học tiếng Anh qua tin tức, video, podcast dễ dàng và hiệu quả.

News

Tin tức

Read any news websites. Tap to translate words and save if needed.

Đọc website bất kỳ. Chỉ cần bấm vào từ để tra nghĩa và lưu lại.

Videos

Video

Select or type the correct words when listening.

Xem video với phụ đề. Nghe để chọn từ hoặc gõ từ đúng vào ô trống.

Podcasts

Podcast

Translate each paragraph into your native language. Highlight important words.

Dịch nghĩa từng đoạn. Tự động highlight từ quan trọng ở tapescript.

Vocabulary

Từ vựng

Practice your vocabulary by Flashcards. The vocabulary can be synced with Quizlet.

Ôn từ đã lưu với Flashcards. Hỗ trợ đồng bộ từ qua Quizlet.