Welcome to 4English

Chào bạn!

This app will help you learn English via News, Videos, Podcasts easily and effectively.

4English sẽ giúp bạn học tiếng Anh qua tin tức, video, podcast dễ dàng và hiệu quả.

News

Tin tức

Read any websites. Tap on a word to translate and save if needed.

Đọc website bất kỳ. Chỉ cần bấm vào từ để tra nghĩa và lưu lại.

Videos

Video

Watch videos with subtitles. Listen to select or type the correct word.

Xem video với phụ đề. Nghe để chọn từ hoặc gõ từ đúng vào ô trống.

Podcasts

Podcast

Each paragraph is translated to your native language. Important words are highlighted.

Dịch nghĩa từng đoạn. Tự động highlight từ quan trọng ở tapescript.

Vocabulary

Từ vựng

Practice your vocabulary by Flashcards. The vocabulary can be synced with Quizlet.

Ôn từ đã lưu với Flashcards. Hỗ trợ đồng bộ từ qua Quizlet.